Język:   English  /  Polski   |   Waluta:   EUR €  /  PLN zł

Regulamin

Ignorantia iuris nocet.
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług prowadzonych przez Usługodawcę pod adresem http://ServerProject.pl. Sprzedającym jest firma o nazwie JB Engineering Jakub Bilan, z siedzibą przy ul. Kłodzkiej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 622-267-79-24, REGON: 362321360, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Wysyłając zgłoszenie w panelu administracyjnym – opcja wymaga założenia konta pod adresem https://admin.ServerProject.pl
§ 1
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia usług.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługobiorca - Klient.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem strony internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Panel Administracyjny – narzędzie oparte na interfejsie www służące do zarządzania usługami Usługodawcy.
 7. Umowa – umowa elektroniczna zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej Usługodawcy między firmą JB Engineering, a Usługobiorcą.
 8. Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem http://ServerProject.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i specyfikę usługi, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Wirtualny Portfel – funkcjonalność Panelu administracyjnego pozwalająca prowadzić zbiór wirtualnych jednostek zwanych WPLN.
 12. punkty – wirtualna jednostka, mogących być wymienione na Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 13. Serwer – oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia rozgrywek lub komunikowania się przez sieć Internet.
 14. Slot – miejsce na serwerze przeznaczone dla jednego gracza.
 15. Rejestracja – proces zakładania konta w Panelu Administracyjnym.
§ 2
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Stronę Internetową Usługodawcy.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas Rejestracji w Panelu Administracyjnym.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu składania i realizacji Zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej oraz Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą cookies oraz Javascript,
  b) minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Wiadomości na koncie poczty elektronicznej Usługobiory powinny być czytane każdego dnia roboczego.
 6. Korespondencja e-mailowa pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą uznawana jest jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 § 2 k.c.
§ 3
 1. Usługodawca zapewnia sprawność sprzętu oraz stabilność niemodyfikowanego serwera gry.
 2. Czynnikami wpływającymi na niepoprawne działanie serwera gry mogą być:
  a) obciążone łącze użytkownika.
  b) zakłócenia ze strony dostawcy łącza internetowego.
  c) nieprawidłowa konfiguracja serwera i/lub gry ze strony właściciela/użytkownika.
  d) używane oprogramowanie/modyfikacje serwera.
 3. Bezwzględnie zabronione jest zmienianie ilość slotów lub portu serwera gry.
 4. W nazwie serwera nie mogą znajdować się różnego typu obraźliwe słowa, w przypadku serwera prywatnego - hasło do niego.
 5. W przypadku serwera prywatnego posiadającego hasło dostępu, zabrania się zdejmowania oraz publicznego rozpowszechniania hasła, pozwalającego na połączenie się z grą.
 6. Usługodawca umożliwia administrowanie serwerem przez Panel Administracyjny.
 7. Zabronione jest korzystanie z serwera FTP w celu magazynowania plików niezwiązanych z działaniem serwera gry - dotyczy to w szczególności plików objętych ochroną prawa autorskiego
 8. Wgrywane modyfikacje oraz zmiana ustawień standardowych nie może powodować pogorszenia się warunków pracy innych serwerów klienckich (modyfikacje serwera, zmiany konfiguracyjne, które powodują ponadstandardowe obciążenie maszyny serwerowej) - w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Usługodawca ma prawo przywrócić serwer do ustawień standardowych, a w przypadku powtórnego ustawienia serwera w wyżej wymieniony tryb zastrzega sobie prawo do zawieszenia serwera.
 9. Zabronione jest udostępnianie konta w Panelu Administracyjnym osobom trzecim oraz cesji konta lub serwerów na inne osoby bez zgody i wiedzy Usługodawcy.
§ 4
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://ServerProject.pl, https://admin.ServerProject.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Ceny uzależnione są od aktualnej sytuacji rynkowej i są zgodne z publikowanym na stronie http://ServerProject.pl cennikiem.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Panel Administracyjny.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 6. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie przez Klienta formularza zamówienia w Panelu Administracyjnym.
 7. Zawarcie umowy uzależnione jest od technicznych i prawnych możliwości Usługodawcy.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku:
  a) podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przed zawarciem Umowy
  b) działania Usługobiorcy powodujące szkody w systemie Usługodawcy
  c) zmiany parametrów usług, które znacząco mogą wpłynąć na stabilność i zużycie zasobów sprzętowych Usługodawcy.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego od dnia uznania jego rachunku bankowego.
§ 5
 1. Usługodawca, poprzez Panel Administracyjny, udostępnia funkcjonalność zwaną Wirtualnym Portfelem, pozwalającą na gromadzenie punktów WPLN i wymianę ich na usługi.
 2. Środki wpłacane do Wirtualnego Portfela są automatycznie zamieniane na punkty w stosunku 1 zł = 1 punkt.
 3. Punkty zgromadzone w Wirtualnym Portfelu nie podlegają wypłacie.
§ 6
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Postanowienie z punktu 1. dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których, usługa jest w całości świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego.
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy tradycyjny Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej [email protected].
 4. Konsument oświadcza, iż został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia awarii najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty poinformowania przez Klienta Usługodawcy o zaistniałym problemie.
 6. W przypadku nieprawidłowego działania usług z winy Usługodawcy, zobowiązany jest on do przedłużenia okresu działania usługi o okres równy wadliwemu jej działaniu.
§ 7
 1. Klienci posiadający konto w Panelu Administracyjnym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, składanie zamówień w Panelu Administracyjnym nie jest możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 8
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).